TR EN

Bilgilendirme Politikası


Amaç ve Kapsam
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.nin (“KARSUSAN” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK’nın Seri:VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve ilgili diğer düzenlemeleriyle uyumlu olarak, kamunun Şirket’in faaliyetleri, geçmiş performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin gelişmeler hakkında adil, zamanında, tam, doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktır.

KARSUSAN Bilgilendirme Politkası Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, KARSUSAN ile bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; KARSUSAN’ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Yetki ve Sorumluluk
KARSUSAN Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup; Politikanın izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma işlevi ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini ifa eder.

KARSUSAN Bilgilendirme Politikası, şeffaflık ve eşitliğe dayalı olup, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü işlemde KARSUSAN Etik Kuralları'na bağlı kalır.

Kamunun yeterli ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayabilmek amacıyla Şirket bünyesinde teknolojik altyapı da dahil olmak üzere gerekli altyapı oluşturulur.

Bilgi Dağıtım Kanalları
İçsel bilgi niteliğinde olan ya da olmayan bilgilerin üçüncü kişilere ulaştırılması amacıyla aşağıdaki bilgi dağıtım kanalları kullanılır. Söz konusu dağıtım kanalları gerek Özel Durum Açıklamaları kapsamında yapılan bildirimlerin detaylandırılması gerekse içsel bilgi niteliğinde olmayan bilgilerin üçüncü kişilere ulaştırılması amacıyla kullanılabilir.

Daha önce Özel Durum Açıklamaları aracılığıyla duyurulan bir gelişme veya olaya ilişkin Özel Durum Açıklamaları dışındaki bilgilendirme kanallarıyla yapılacak ek açıklamalarda Özel Durum Açıklamaları kapsamı dışına çıkılamaz.

  • Özel Durum Açıklama Formları
  • Periyodik Finansal Tablolar
  • Faaliyet Raporu
  • Kurumsal İnternet Sitesi (www.karsusan.com.tr)
  • Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar, röportajlar - Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
  • Türk Ticaret Sicili Gazetesi, günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular (ana sözleşme değişikliği, izahname, sirküler, olağan/olağanüstü genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb.)
  • Pay sahipleri, potansiyel ve mevcut yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler ve sermaye piyasası katılımcıları için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dökümanları
  • Telefon, cep telefonu,elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan bilgilendirme ve açıklamalar

Özel Durum Açıklaması
Özel Durum Açıklaması; “Açıklama Yükümlülüğüne Tabi İçsel Bilgiler” ve sürekli bilgileri doğuran olayların SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde belirtilen esaslar ve usuller çerçevesinde kamuya açıklanması amacıyla yapılan bildirimlerdir.

Özel durum açıklamaları, mevcut yatırımcılar ile potansiyel yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, aynı bilgilere aynı şekilde açık, net, anlaşılır, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olarak ulaşabileceği şekilde hazırlanır.

Özel durum açıklamaları reklam, halkla ilişkiler, Şirket faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz.

Şirket, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar içsel bilgilerin gizliliğini sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alır.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket’imizin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Bu açıklamalar en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

Özel durum açıklamaları, İMKB ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir.

Özel Durumları Kamuya Açıklamaya Yetkili Kişiler
KARSUSAN’ın özel durum açıklamaları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından veya gözetiminde hazırlanır. Özel durum açıklamaları Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, imzaya yetkili üyeler tarafından imzalanır.

İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
Şirket veya Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bir listesini SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlar.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi bir değişiklik olduğunda güncellenir. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

Listede yer alan kişilerin içsel bilginin korunması konusunda yazılı olarak bilgilendirilmesi esastır.

Şirket, söz konusu listede adı geçen kişilerin, listeye dahil edildiklerinden haberdar edilmesini, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olanlarca, ortaklığa ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya ortaklık adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, ortaklık içinden ya da dışından kişilere açıklanması içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanmasıdır. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgilerin özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulması şarttır.

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

Şirket, bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek üzere her türlü önlemi alır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da Şirket tarafından alınan önlemler arasındadır.

İçsel bilginin gizli tutulma yükümlülüğüne rağmen yetkili veya yetkisiz kişilerce kasıtlı veya kasıtsız olarak açıklanması durumunda konuyla ilgili olarak derhal Özel Durum Açıklaması yapılır.

Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda kişilere yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda ise gecikmeksizin kamuya duyurulur.

İçsel Bilginin Açıklanmasının Ertelenmesi
KARSUSAN, sorumluluğu almak kaydıyla, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilginin açıklanmasını SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde erteleyebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK’nın düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının temelindeki sebepler belirtilerek kamuya açıklanır.

Haber ve Söylentiler Hakkındaki Açıklamalar
Şirket’imiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberler günlük olarak ilgili birim tarafından takip edilmektedir.

Şirket’imiz, hakkında basın-yayın organları veya kamuoyunda yer alan ve Şirket’imiz kaynaklı olmayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce kamuyu aydınlatma araçları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler hakkında bu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda bir açıklama yapar.

SPK veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yapılan bu açıklamada, bu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı açıklanır.

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye devam etme kararı Şirket’imizin sorumluluğundadır.

Haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vb. araçlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Haber veya söylentiler hakkında SPK ve İMKB tarafından açıklanma istenmesi durumunda istenen kapsamda özel durum açıklaması yapılır.

Şirket’imiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberlerin ve/veya söylentilerin takibi konusunda, bu konuda hizmet veren medya takip firmalarından hizmet alınabilir.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
KARSUSAN, üçer aylık dönemlerde SPK Mevzuatı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”)’na uygun olarak konsolide finansal tablo ve tamamlayıcı dipnot (“konsolide finansal tablo”) düzenler ve İMKB’ye göndermek suretiyle kamuya açıklar.

Kamuya açıklanan konsolide finansal tablolar, ilgili mevzuat gereği 30 Haziran tarihinde sona eren altı aylık dönemde sınırlı incelemeye ve 31 Aralık tarihinde sona eren hesap döneminde bağımsız denetime tabidir. İnceleme ve denetim Uluslararası Denetim Standartları (“UDS”)’na uygun olarak yapılır.

Konsolide finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır; konsolide finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve sorumlu yöneticilerden birisinin ortak imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte İMKB’ye gönderilir. Konsolide finansal tabloların bir örneği SPK’ya iletilir.

Konsolide finansal tablolar SPK’ca belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.

Konsolide finansal tablolar İMKB’de ilan edilmesini müteakip, Şirket’imizin kurumsal internet sitesinde, kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde ilan edilir ve 5 yıl süreyle saklanır.

Şirket’in yasal mevzuat gereği hazırladığı diğer mali tablolar ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak İMKB’ye gönderilir.

Yıllık konsolide finansal tablolar her yıl olağan genel kurul toplantılarının ardından T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Kar payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer alır ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların hazırlanmasında ve kontrolü sırasında kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların gizliliğinin korunması konusunda azami dikkat gösterilir.

Faaliyet Raporu
KARSUSAN Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuat’ına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve konsolide finansal tablolarla birlikte Borsa İstanbul’a (BİAŞ) gönderilir.

Faaliyet raporu kurumsal internet sitemizde (www.karsusan.com.tr) kamuya açıklanır ve 5 yıl süreyle saklanır.
Dileyen sermaye piyasası katılımcıları faaliyet raporlarının basılı halini pay sahipleriyle ilişkiler biriminden temin edebilirler.

Kurumsal İnternet Sitesi
KARSUSAN’ın kurumsal internet site adresi www.karsusan.com.tr’dir

KARSUSAN ile ilgili ulaşılmak istenen her türlü bilgiye elektronik ortamda da ulaşılabilmesi için Şirket internet sitesi etkin bir şekilde kullanılır. İzahnameler, halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantıları ile ilgili dokümanlar, esas sözleşme, yıllık faaliyet raporu, hisse senedi performansına ilişkin bilgiler gibi yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği bilgiler güncel olarak Şirket internet sitesinde yer alır.

Dönemler itibarıyla hazırlanan finansal raporlar ve özel durum açıklamaları yayımlanmasının ardından en geç ilk iş günü Şirket internet sitesinde yer alır.

Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar küçük yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda en kısa süre içerisinde yatırımcının istediği şekilde (elektronik posta yoluyla) kendilerine ulaştırılır. Küçük yatırımcılar söz konusu taleplerini Şirket’e telefon, elektronik posta veya faks ile iletebilirler.

Basın Bültenleri
KARSUSAN tarafından kamuyu bilgilendirmek amacıyla ve/veya Şirket’in kurumsal iletişim faaliyeti kapsamında hazırlanacak bültenler, uzmanlık gerektiren konularda destek alınarak, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır. Basından gelen bülten talepleri ise en geç 10 iş günü içerisinde cevaplandırılır.

Röportaj Talepleri
Telefonda röportaj yapılmaz, gelen talepler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletilir ve ilgili birim tarafından yüz yüze röportaj için zaman belirlenir.

Elektronik posta ile gelen sorular Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğunda cevaplandırılır.

Geleceğe Yönelik Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması
KARSUSAN gerekli gördüğü durumlarda geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme ve görüşlerini yazılı veya sözlü olarak açıklayabilir.

Yazılı açıklama yapıldığında, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceği açık bir şekilde belirtilir.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik beklenti ve tahminlerin gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Yatırımcı ve Analist Bilgilendirme
KARSUSAN Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yatırımcı ve analistlerin bilgilendirilmesine ilişkin süreç ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yönetilir. Kişilerden/kuruluşlardan KARSUSAN’ı tanıma amaçlı gelen talepler değerlendirilerek yatırımcı ve analist bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

KARSUSAN tarafından süregelen projeler, orta ve uzun vadeli stratejiler gibi Şirket faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda ilgili medyayı bilgilendirmek amacıyla özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenir. Toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Katılımın yüksek düzeyde sağlanabilmesi amacıyla erişimin kolay olduğu mekanlar tercih edilir.

Aynı zamanda, KARSUSAN mevcut veya potansiyel yatırımcılara tanıtım amacıyla ulusal ve uluslararası finansal kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım gösterebilir.

Basın dosyasında toplantının özetini içerecek dokümanlar ve basın mensuplarının haberlerinde yararlanmaları için hazırlanmış basın bülteni yer alır. Toplantıya katılım göstermeyenlerin talepte bulunmaları halinde basın dosyalarının adreslerine gönderimi yapılır.

Yapılacak basın toplantıları, konferans ve telekonferanslar ve açıklamalar Şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır.

Sunumların ve her türlü yazılı malzemenin standardının aynı olmasına ve eşit dağıtılmasına özen gösterilir. Sunumlar kapsamında verilen bilgiler üçer aylık dönem raporlarına dayalı olarak verilir. Finansal duruma ilişkin bilgiler yasal mevzuatta belirtilen konuların ve detayların dışına çıkılmadan kamuya aktarılır. Yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara, gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek, cevap verilmez.

KARSUSAN kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder. Analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz.

İdari Sorumluluğu Olan Kişilerin Belirlenmesi
Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde “SPK’nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde belirtilen kriterler dikkate alınır.

Şirket ile ilgili herhangi bir bilginin bir kısmına sahip olmakla birlikte, söz konusu bilginin tamamına ilişkin bilgileri kısıtlı olan kişiler içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlem yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

Yürürlük
Bu politika hükümleri 12.12.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 12.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Denetim
Bu politika hükümleri, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite tarafından denetlenir.